Sık Sorulan Sorular

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çeviribilim Bölümü

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Bölüm/Anabilim Dalı ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Programın misyonu gerçek gereksinimlere çözüm üretebilecek, inisiyatif sahibi ve kalite standardını yükseltebilecek nitelikte ve bu hedefe bağlı olarak, çeviriyi kültürler arası iletişim uzmanlığı olarak benimsemiş öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra yeni bir mesleki profilin oluşması için bilgi temeli sağlamak, araştırma çalışmaları ve ilgili kamuoyuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, hızlı değişim içinde olan ve dışarıya yönelik bilgi akışı ve kültürel etkileşimini sağlayarak dün olduğu gibi bugün de toplumsal gelişimin odağında bulunan bir ülke olarak Türkiye'de çeviri eğitimini ayrı bir yere taşımaktır.

Anabilim Dalımız, Türkiye'de çevirmenlik mesleğinin çeşitli alt kollarında uzman olarak faaliyet göstermenin yanı sıra AB başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun, mesleğin kalitesinin yükseltecek bilinçte ve donanımda öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda alanın disiplinler arasılığına yapılan vurgu doğrultusunda Üniversitemiz ve Fakültemizin diğer bölüm ve anabilim dallarıyla uzmanlık alanlarının çevirisi için bilgi dersleri açısından işbirliğinin sağlanması, öğrencilerin çeviri alanında günümüz koşullarında gereken teknik donanım ve bilgiyi edinebilmeleri için koşulların iyileştirilmesi, Çeviribilimle ilgili tez ve makalelerin arşivlenmesi, çevrilmesi, yeni araştırma alanlarının izlenmesi, çevirmenliğin meslek olarak “yasal” platformlarda kesin ve net sınırlarla tanımlanmamış olması nedeniyle, mezunlarımızın mesleklerini yerine getirebilmeleri ve emeklerinin karşılığını almaları konusunda bu sorunların ivedilikle dile getirilmesi, çözüm yolları aranması ve önerilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında sürdürdüğümüz eğitim programının hedeflediği mezun profili Almanca- Türkçe dil çiftinde farklı uzmanlık alanlarında belirli bir düzeyde çeviri yapabilen; yeni alanlarda araştırma yaparak bilgisini geliştiren ve bunu iletişim süreçlerine yansıtabilen; diller ve kültürler arası iletişimde aktif rol alabilen; çeviri dil ve  iletişim sorunlarına analitik bakabilen ve üst bilgiyle hareket etmeyi gerektiren bir kültür ve iletişim alanıdır. Ayrıca üçüncü bir dil (Ek Dil modülü) olarak temel düzeyden başlanarak 8 yarıyıl boyunca sunulan dil derslerimiz vardır.  AMT için Ek Dil halen İngilizcedir.

Eğitim programımızda, farklı çeviri türleri ve uzmanlık alanları, kendi içinde grup oluşturan dersler biçiminde düzenlenmiştir. Derslerde hem Almanca, hem Türkçe kaynaklar okutulmaktadır ve program derslerin özelliklerine bağlı olarak iki dilli yürütülmektedir. Programımızda Türkçe yürütülebilen özellikle kuram ve yöntem bilgisine ve altyapı bilgisine yönelik dersler İngilizce ve Fransızca Anabilim Dallarındaki öğrencilerle birlikte amfi dersi olarak yapılmaktadır.

Uygulamaya dönük ve uygulamayla iç içe bir yapı sergileyen eğitim programımızda, altıncı yarıyılın sonunda yaz döneminde bir aylık zorunlu staj çalışması öngörülmektedir. Staj uygulaması ile öğrenciler iş hayatına dair fikir sahibi olma ve gelecekte onları nelerin beklediğini görerek kendilerini o doğrultuda hazırlama fırsatı elde ederler.

Sekizinci yarıyılın sonunda, öğrencilerin belirli bir alanda çeviri becerilerini sergileme, bireysel sorumluluk üstlenme ve araştırma kapasitelerini değerlendirmeye yönelik mezuniyet çalışması niteliğinde kapsamlı bir Çeviri Projesi hazırlanmaktadır.

Bizim Bölümümüzün Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

Anabilim Dalımız, başka programlarla işbirliği sağlayarak çevirinin disiplinler arası bir köprü olmasını sağlamak, bu bağlamda projeler üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştirerek öncelikle bilimsel, kuramsal ve buna bağlı olarak uygulamalı ürünler ortaya koyan bir program olmayı hedeflemekte ve bu bağlamda bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı (AMT) 1993 yılında Prof. Dr. Şara Sayın, Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Prof. Dr. Turgay Kurultay'ın girişimleriyle  kurularak ilkin o tarihlerde Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Yabancı Diller Eğitim Bölümü adı altında anılan Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi'nin Dekanlık binasında eğitime başlamış ve 1998 yılında Edebiyat Fakültesi'ne taşınmıştır. 2000 yılında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarının açılmasıyla birlikte Çeviribilim Bölümü üç anabilim dalı olarak yapılanmıştır ve hâlen Çeviribilim Bölümü altında İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak bir zeminde ve işbirliği içinde çevirmenlik eğitimine devam edilmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak yürütülen yüksek lisans ve doktora programları vardır.

Bölüme nasıl girilir?

YKS (DİL), YKS EK Kontenjan sınavı ile öğrenci kabul edilir. Anabilim Dalımızda Hazırlık sınıfı ve eğitimi bulunmamaktadır. Yabancı Dil Sınavına Almancadan girmek zorunludur. Ayrıca Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler de bu programa kabul edilir. 2017 yılında Anabilim Dalımız 352.57594 taban puanı ile öğrenci alımı yapmıştır.

Size neler sunuyoruz?

Anabilim Dalımızda görev yapan 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile birlikte diğer Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarından, başka Bölüm ve Fakültelerden, uygulama çevrelerinden çok sayıda akademisyenin ve uygulamacının destek verdiği lisans programımızın yanı sıra, öncelikle Edebiyat Fakültesi'nin ve ardından İletişim, İşletme, Avrupa Birliği başta olmak üzere ilgili programlarla yan dal ve çift anadal yapma fırsatları sunulmaktadır. Bunun yanı sıra pek çok ülkeden farklı üniversiteler ile (Almanya, Avusturya, Polonya gibi) yapmış olduğumuz ikili antlaşmalar ile lisans ve lisansüstü düzeyde Erasmus değişim programı imkânı ve Farabi programıyla geçiş yapma imkânı sunulmaktadır.

Akademik ve sosyal etkinlikler düzenleniyor mu?

Anabilim Dalımızda öğrencinin mezuniyet sonrası görev alabileceği sektörlerde, anadili ile yabancı diller arasında iletişim kurabilme, farklı çeviri uygulamalarını gerçekleştirebilme amacıyla gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bölümüzdeki diğer anabilim dalları ile işbirliği içeresinde her yıl çok sayıda akademik ve bilimsel etkinlik, toplantı, kolokyum düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin ve ilgili öğretim elemanlarımızın destekleri ile faaliyet gösteren Çeviri Kulübümüz mevcuttur. Ayrıca sektörde bilinirliği olan çok sayıda araştırmacı, çevirmen, editör bölümümüze söyleşilere davet edilerek tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması sağlanmaktadır.

AB Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye’de çeviri eğitimi veren programların son sınıfı öğrencilerinin katıldığı AB Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’na katılan öğrencilerimiz de kendi gruplarında dereceye girerek yarışmanın ödülü olarak gerçekleştirilen Brüksel gezisine katılma imkânı bulmuşlardır.

Bu bölüm mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Mezunlarımız çeşitli bakanlıklar, müsteşarlıklar, genel müdürlükler gibi devlet kurumlarında; özel sektörde çeviri işletmelerinde, dış ticaret, reklam ve pazarlama, turizm şirketlerinde, spor kulüplerinde, medyada ve çeşitli uluslararası ve çok uluslu kuruluşlarda çevirmen, yönetici asistanı, dil uzmanı olarak; akademik kurumlarda da eğitimci, çevirmen, araştırmacı, iletişim uzmanı, öğretmen olarak istihdam edilmektedirler.

Sosyal medya hesapları var mıdır?

Anabilim Dalımızın doğrudan bir sosyal hesabı olmamakla birlikte, dönem içerisinde derslere ve etkinliklere yönelik her sınıf için oluşturulan duyuru gruplarımız vardır ve bu gruplar üzerinden etkili bir iletişim gerçekleştirilmektedir.